De 4 Vaargetijden - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving, boeking en betaling:

 1. De eerst genoemde persoon op het reservatie formulier ondertekent dit formulier en aanvaardt, mede namens de overige leden van de groep, deze algemene voorwaarden. Hij wordt hierna met “huurder” aangeduid.
 2. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op het Reservatie formulier en ondertekend voor akkoord door de huurder en de schipper, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 3. De huurder erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Hij erkent volledig in te stemmen met hun inhoud.
 4. Een optie wordt een vaste boeking als het reservatie formulier, binnen de 14 dagen na aanvraag van de optie, ondertekend aan de schipper wordt teruggestuurd. Na ontvangst van 30% van de huursom wordt een bevestiging van boeking aan de huurder gezonden.

Het saldo van de huursom dient zes weken voor vertrek vereffend te worden. Wanneer het saldo op de vervaldag niet betaald is, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd.

 1. De schipper kan een boeking weigeren zonder hierbij een motivatie te geven.

Annulatie van de reis:

 1. Wanneer de huurder gedwongen is om zijn reis te annuleren, stelt hij de schipper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Bij annulatie meer dan 90 dagen voor het geplande vertrek, behoudt de schipper het ontvangen voorschot. In alle andere gevallen is de huurder verplicht de gehele huursom te betalen. Het strekt tot aanbeveling om hiervoor een annulatieverzekering af te sluiten bij een makelaar naar keuze.
 2. Verandering van de huurdata, na bevestiging van de boeking, wordt als een annulatie beschouwd, tenzij de schipper de boeking kan uitvoeren op de gewijzigde datum.
 3. Wanneer door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de schipper het schip niet beschikbaar is, zal de schipper al het mogelijke doen om voor de huurder een ander schip met gelijkaardig comfort en dezelfde capaciteit te vinden. Is dit echter onmogelijk, dan zal de schipper de reeds betaalde huursom volledig en onmiddellijk terugbetalen, zonder om het even welke vergoeding.
 4. De schipper doet al het mogelijke om de reis volgens planning te laten verlopen, maar hij is niet aansprakelijk en vergoedt niet indien de vaarvakantie opgehouden of onderbroken wordt door herstellingen, stakingen, overstromingen, droogte of andere omstandigheden, tenzij zijn verantwoordelijkheid duidelijk te bewijzen is.

10.De schipper behoudt het recht om de reis van een persoon of een groep te beëindigen, als naar mening van de schipper deze persoon of groep het schip/de uitrusting/de medepassagiers in gevaar bracht voor beschadiging/ kwetsuren door het veronachtzamen van de regels of advies van de schipper. De om deze redenen afgebroken reis wordt niet vergoed.   Klachten en veranderingen:

 1. De schipper doet zijn uiterste best om de huurder een zorgeloze vakantie te bezorgen. Mochten er klachten zijn over de reis, zal de huurder die onmiddellijk aan de schipper berichten, met schriftelijke specificatie van alle details, om de schipper al het mogelijke te laten doen om de klacht te onderzoeken. Deze klacht moet binnen de 28 dagen na aankomst van de cruise schriftelijk worden bevestigd aan de eigenaars. De schipper is niet verantwoordelijk voor klachten die niet volgens deze paragraaf werden gemeld.
 2. Het is onwaarschijnlijk dat de geplande reis zal moeten gewijzigd worden. Soms moet de schipper een reis aanpassen en hij heeft altijd het recht daartoe. Veranderingen kunnen bestaan uit: andere vaarroute, andere reisdata, ander vertrek/ aankomstplaats, verandering van regio. De schipper zal de huurder zo spoedig mogelijk van deze veranderingen op de hoogte stellen.
 3. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de eigenaar zijn woonplaats heeft.
 4. De brochures en prijslijsten werden met de grootste zorg samengesteld. De eigenaars kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen, nog voor onvoorziene veranderingen in deze brochures. Bij het verschijnen van een nieuwe prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.

Verzekeringen en prijsstijgingen:

 1. Het schip is all-risk verzekerd en de schippers hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering jegens de opvarenden. De burgerlijke aansprakelijkheid en de persoonlijke zaken van de huurder zijn niet verzekerd. Het is aanbevolen om hiervoor een reisverzekering af te sluiten met een makelaar naar keuze. Wenst de huurder zich hiervoor niet te verzekeren, dan vrijwaart hij de schipper van alle kosten die hieruit kunnen voortvloeien, al zal de schipper al het mogelijke doen om de huurder in dat geval te helpen.
 2. Bij tussentijdse prijsstijgingen van brandstof, lonen, transport kosten, overheidskosten behoudt de schipper het recht om de huurprijs aan te passen. Enkel prijsstijgingen van meer dan 2% van de huurprijs worden de huurder aangerekend. Na betaling van het saldo worden geen prijsstijgingen meer verrekend.